Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ, ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ, ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ Առավելագույնը 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 20-22%
Վարկի փաստացի տոկոսադրույք 29-98%
Վարկի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 5,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուի տարիքը 21-65
Վարկի նպատակը Սպառողական
Տրամադրման կարգը Անկանխիկ
Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք Գույքի շուկայական արժեքի առավելագույնը  40%-ի չափով
Վարկի տոկոսների և հաշվարկման եղանակ Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Գրավ Ավտոմեքենա և երաշխավորություններ
Ավտոմեքենա Ավտոմեքենաները ենթակա են պարտադիր «Կասկո» (ֆիզիկական վնաս և առևանգում) ապահովագրության Վարկի գործողության ողջ ընթացքում՝ նվազագույնը վարկի մայր գումարի 2.5 %-ի չափով : Ընդ որում, շահառու պետք է հանդիսանա Կազմակերպությունը:
Երաշխավոր Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ:
Վարկի գումարը գրավի գնահատված արժեքի 20%-ը չգերազանցելու և առավելագույնը 3,000,000 ՀՀ դրամ կազմելու դեպքում վարկառուի եկամուտները հաշվարկվում են ըստ հայտարարագրման, ինչպես նաև երաշխավորների առկայությունը պարտադիր չէ:
Վարկի գումարը գրավի գնահատված արժեքի 30%-ը չգերազանցելու և առավելագույնը 5,000,000 ՀՀ դրամ կազմելու դեպքում վարկառուի եկամուտները հաշվարկվում են ըստ հայտարարագրման, ինչպես նաև երաշխավորների առկայությունը պարտադիր չէ:
Գրավի գնահատում Գրավը ենթակա է գնահատման ՈՒՎԿ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող անկախ գործակալության և/կամ կազմակերպության աշխատակցի կողմից փոխադարձ համաձայնությամբ:
Գրավի գտվելու վայր Ավտոմեքենան մնում է Հաճախորդի տիրապետման տակ
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի գանձվում
Մայր գումարի, տոկոսագումարների և սպասարկման վճարների մարումներ Ամենամսյա
Մարումների ձևը Մայր գումարներն ու տոկոսները անուիտետային, իսկ սպասարկման վճարները՝ տրամադրված գումարի նկատմամբ
Հայտի քննարկման վճար 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ) տրամադրված վարկի գումարի մինչև 3%-ի չափով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման
կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ
Առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար Մինչև 1.3%-ի չափով
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ 0.13% օրական
Ժամկետանց տոկոսի տույժ 0.13% օրական

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են  մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝  ՈՐ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ  (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և

չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակի

տրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` 

www.abcfinance.am