Հաճախորդների իրավունքներ

Բողոք-պահանջների ընթացակարգ

Հարգելի’ հաճախորդ, Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցման հետ առնչվող ցանկացած տարաձայնություն բացառելու, շահերի բախումը կանխելու, Հաճախորդի իրավունքները պատշաճ ձևով պաշտպանելու նպատակով, ինչպես նաև ի կատարումն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների, Ընկերությունը հաստատել է «Հաճախորդներից ստացված բողոք-պահանջների և/կամ առաջարկությունների քննարկման և կատարման ընթացակարգ» ներքին կարգը: Կից ներկայացնում ենք`

Հաճախորդները Ընկերության նկատմամբ ծագած բողոք-պահանջների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Ընկերությանը հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (+374 11) 56 99 11, (+374 77) 56 99 11, (+374 99) 56 99 11, իսկ բողոք-պահանջները կարող են ուղղվել ինչպես վերոնշյալ հեռախոսահամարներով, այնպես էլ Էլ. փոստով` info@g-a.am, ինչպես նաև կարող եք այցելել մեզ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, Կասյան 5/15:

 

Նշենք նաև, որ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ֆիզիկական անձը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի համաձայն, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող անհատ ձեռնարկատերը, իրավաբանական անձը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ֆինանսական կազմակերպության և իր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Հաշտարար ՝ Փիրուզ Սարգսյան
Գտնվելու վայրը՝ 0010, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1, «Էրեբունի պլազա» բիզնես կենտրոն 4-րդ հարկ, 411 սենյակ
Հեռ.՝ (010) 582-321, 582-322
Էլ. հասցե՝ info@fsm.am
Ֆաքս՝ (010) 582-421

Կայք` http://www.fsm.am

Դուք իրավունք ունեք ստանալու ««ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ» ՈՒՎԿ» ՍՊԸ վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները, ինչպես նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկությունները:

Կազմակերպությունը տեղեկատվությունը տրամադրում է գրավոր դիմումը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.

առձեռն` կազմակերպության Գլխամասային գրասենյակում, հասցե՝ ք. Երևան, Կասյան 5/15

էլեկտրոնային հասցեով՝ info@g-a.am

փոստով` ««ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ» ՈՒՎԿ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կասյան 5/15

Տեղեկատվությունը տրամադրվում է դիմումի մեջ նշված եղանակով, իսկ այդ նշումի բացակայության դեպքում` այն եղանակով, որով ստացվել է դիմումը:

Տրամադրվող տեղեկատվությունը թղթային եղանակով տրամադրելու դեպքում գանձվում է վճար` թղթային մեկ տպագիր էջի համար` 3 ՀՀ դրամ: Փոստային առաքման դեպքում գանձվում են նաև փոստային առաքման ծախսերը: Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրումն իրականացվում է անվճար: