Առանց գրավի ապահովման սպառողական վարկեր

Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 1-30 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 18-22%
Վարկի փաստացի տոկոսադրույք 24-86%
Վարկի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուի տարիքը 21-65
Վարկի նպատակը Սպառողական
Տրամադրման կարգը կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Ապահովվածություն 1-3 ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և եկամտի ստացման
Երաշխավոր Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի գանձվում
Մայր գումարի, տոկոսագումարների և սպասարկման վճարների մարումներ Ամենամսյա
Մարումների ձևը Մայր գումարներն ու տոկոսները անուիտետային, իսկ սպասարկման վճարները՝ տրամադրված գումարի նկատմամբ
Հայտի քննարկման վճար 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ) տրամադրված վարկի գումարի 3%-ի չափով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ Առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար Մինչև 1.3%-ի չափով
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ 0.13% օրական
Ժամկետանց տոկոսի տույժ 0.13% օրական

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և

չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակի

տրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` 

www.abcfinance.am