Առանց գրավի ապահովման սպառողական վարկեր

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ, ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ, ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 1-30 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 18-22%
Վարկի փաստացի տոկոսադրույք 24-86%
Վարկի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուի տարիքը 21-65
Վարկի նպատակը Սպառողական
Տրամադրման կարգը Անկանխիկ
Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Ապահովվածություն 1-3 ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և եկամտի ստացման
Երաշխավոր Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի գանձվում
Մայր գումարի, տոկոսագումարների և սպասարկման վճարների մարումներ Ամենամսյա
Մարումների ձևը Մայր գումարներն ու տոկոսները անուիտետային, իսկ սպասարկման վճարները՝ տրամադրված գումարի նկատմամբ
Հայտի քննարկման վճար 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ) տրամադրված վարկի գումարի 3%-ի չափով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ Առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար Մինչև 1.3%-ի չափով
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ 0.13% օրական
Ժամկետանց տոկոսի տույժ 0.13% օրական

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և

չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակի

տրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` 

www.abcfinance.am