Գյուղատնտեսական վարկեր

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ, ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ, ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վարկառու Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք
Վարկի առավելագույն գումարը 7 000 000 ՀՀ դրամ կամ ԱՄՆ դոլար
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք տարեկան 16-20% որը հաշվարկվում է վարկի փաստացի (ոչ ժամկետանց) մնացորդ գումարի նկատմամբ
Վարկի փաստացի տոկոսադրույք 22-48%
Տրամադրման ժամկետը մինչև 36 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է վարկի ընդհանուր գումարի 20.1% և ավել,

մինչև 60 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է վարկի ընդհանուր գումարի 20 % և պակաս

Տրամադրման կարգը Անկանխիկ
Վարկի ապահովվածությունը Անշարժ գույք և/կամ ավտոմեքենա, ինչպես նաև երաշխավորություն
Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք 1.Անշարժ Գույքի շուկայական արժեքի առավելագույնը  50%-ի չափով

2. Ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի առավելագույնը  40%-ի չափով

Երաշխավոր Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ:
Գրավի ապահովագրություն Ավտոմեքենաները ենթակա են պարտադիր «Կասկո» (ֆիզիկական վնաս և առևանգում) ապահովագրությամբ` Վարկի գործողության ողջ ընթացքում: Ընդ որում, շահառու պետք է հանդիսանա Կազմակերպությունը:
Գրավի գնահատում Գրավը ենթակա է գնահատման ՈՒՎԿ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անկախ գործակալության և/կամ կազմակերպության աշխատակցի կողմից:

Կազմակերպության աշխատակցի կողմից գնահատումն իրականացվում է անվճար:

Վարկի նպատակը գյուղատնտեսության զարգացում
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ չի կրառվում
Տոկոսի հետ վճարման կարգ ամենամսյա
Մայր գումարի հետ վճարման արտոնյալ ժամկետ մինչև 3 ամիս
Մարումների ձևը 1. Մայր գումարներն ու տոկոները անուիտետային, իսկ սպասարկման վճարները տրամադրված գումարի նկատմամբ
2. Մայր գումարները հավասարաչափ, տոկոսները նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ սպասարկման վճարները տրամադրված գումարի նկատմամբ
3. Ճկուն (սեզոնային և կամ արտոնյալ ժամկետով) մարման եղանակով
Հայտի քննարկման վճար 5000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման միանվագ վճար Տրամադրվող վարկի գումարի մինչև 3%-ի չափով
Վարկի սպասարկման ամսական վճար Մինչև 0.22%
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ 0,13% օրական
Ժամկետանց տոկոսի տույժ 0,13% օրական
Վարկային պատմություն Վարկերը տրամադրվում են այն հաճախորդներին, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 60 օրը
Երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ

(Երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների նշված վճարների չափերը կարող է փոխվել երրրոդ անձանց կողմից)

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Գրավի գնահատում ` 18 000-25 000 ՀՀ դրամ

ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակ

  • Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք՝ 10,000-25,000 ՀՀ դրամ,
  • Գրավի պետական գրանցման վճար՝ 20,000-40,000 ՀՀ դրամ,

Նոտարական գրասենյակ

  • Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում՝ 7,000-20,000 ՀՀ դրամ:

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՐԱՎԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Հ Հ Ոստիկանություն՝

  • Ավտոտրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների մասին տեղեկանք՝ 3,000-4,000 ՀՀ դրամ,
  • Գրավի պետական գրանցման վճար՝ 2,000-3,000 ՀՀ դրամ:

Ապահովագրական ընկերություն՝

  • ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ նվազագույնը վարկի գումարի 2.5% (տարեկան)
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման
և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ
Առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց կողմից գյուղատնտեսական վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ·         Հաճախորդի անձնագրի և սոցիալական ապահովության քարտի (առկայության դեպքում) պատճեները և բնօրինակները

·         Հաճախորդի (կնոջ կամ ամուսնու) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

·         ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),

·         Գյուղատնտեսական գործարարության հետ առնչվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական (առկայության դեպքում)

·         Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գրանցման վկայագիր (առկայության դեպքում)

·         Գործարարության մեջ ընդգրկված գյուղատնտեսական գույքի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում)

·         Անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տեղեկանք՝ ըստ անհրաժեշտության

  • տեղեկանք գյուղապետարանից (ըստ անհրաժեշտության)

 

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Իրավաբանական անձանց կողմից գյուղատնտեսական վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ Ըստ կազմակերպության գործող  ներքին իրավական ակտոերի

Վարկի մարման ժամանակացույց

Վարկի գումար՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ՝ 12 ամիս 

Վարկի տոկոսադրույքը – 18 տոկոս տարեկան,
Վարկի սպասարկման վճարը – 0.22 տոկոս ամսական 

Ամսաթիվ Վարկի գումար Տոկոսագումար Սպասարկման վճար Ընդհանուր գումարը
1          76,679.99      15,000.00      2,200.00          93,879.99
2          77,830.19      13,849.80      2,200.00          93,879.99
3          78,997.65      12,682.35      2,200.00          93,879.99
4          80,182.61      11,497.38      2,200.00          93,879.99
5          81,385.35      10,294.64      2,200.00          93,879.99
6          82,606.13        9,073.86      2,200.00          93,879.99
7          83,845.22        7,834.77      2,200.00          93,879.99
8          85,102.90        6,577.09      2,200.00          93,879.99
9          86,379.44        5,300.55      2,200.00          93,879.99
10          87,675.14        4,004.86      2,200.00          93,879.99
11          88,990.26        2,689.73      2,200.00          93,879.99
12          90,325.12        1,354.88      2,200.00          93,879.99
Ընդամենը    1,000,000.00    100,159.91    26,400.00    1,126,559.88

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են  մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝  ՈՐ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ  (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և

չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակի

տրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` 

www.abcfinance.am