Էքսպրես սպառողական վարկեր

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 78-133%
Տրամադրման ժամկետը 1-12 ամիս
Տրամադրման կարգը կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի գումարը մինչև 300 000 ՀՀ դրամ
Վարկի մարում ամենամսյա հավասարաչափ
Պահանջվող փաստաթղթեր անձնագիր,սոցիալական քարտ, եկամուտ հաստատող փաստաթուղթ
Հայտի ուսումնասիրության վճար 2 000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար (ամսական) մինչև 150 000 ՀՀ դրամը գումարի դեպքում սկզբնական մայր գումարի 4%,
150 001 – 300 000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում սկզբնական մայր գումարի 3%
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և
հաճախորդին հայտնելու ժամկետ
1 ժամի ընթացքում
Վարկառուի տարիքը 25-60 տարեկան
Տույժեր տուգանքներ Տույժեր տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.5%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.5%
Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր ք.Երևան
Ապահովվածություն 1 ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց
Երաշխավոր Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ:
Վարկային պատմություն վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 5 օրը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում ևչափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակիտրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am