Ոսկու գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ, ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ, ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վարկի նպատակ Սպառողական
Վարկի ժամկետ 1-24 ամիս
Վարկի անվանական տոկոսադրույք 21-24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 24.35-28%
Վարկի  գումար 50,000-5,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուի տարիքը 21-65
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ապահովածությունը ոսկյա իրեր՝ գնահատված որպես
Վարկ / Գրավի արժեք հարաբերակցությունը ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի 80-100%
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և

հաճախորդին հայտնելու ժամկետ

1-5 րոպե

Վարկի տրամադրման որոշման կայացման ժամկետը կախված է գրավադրման համար ներկայացված

թանկարժեք իրերի քանակից և կարող է տարբեր լինել նշված ժամկետից:

Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝  0.13%
Լրացուցիչ պայմաններ 1,000,001 ՀՀ դրամից մեծ վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 25 օրը:
Տոկոսի վճարում 3 ամիս կանխավճար, այնուհետև ամսական, կամ
վարկի տրամադրման պահին ամբողջությամբ
3 ամիս կանխավճար, այնուհետ` ամսական
Վարկի մարում ժամկետի վերջում
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ) մինչև 150 000 դր. – 2 000 ՀՀ դրամ

150 001 – 250 000 դր. – 4 000 ՀՀ դրամ

250 001 – 500 000 դր. – 6 000 ՀՀ դրամ

500 001 – 800 000 դր. – 8 000 ՀՀ դրամ

800 001 – 1 000 000 դր. – 10 000 ՀՀ դրամ

1 000 001 դր. և ավելի – 12 000 ՀՀ դրամ

Հայտի ուսումնասիրության վճար (միանվագ)  2,000 ՀՀ դրամ
[/vc_tta_section]
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը Անկանխիկ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 21-24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 24.35-29.5%
Տրամադրման ժամկետը 1-18 ամիս
Վարկի գումարը 50 000-1,500,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ապահովածությունը 1. ոսկյա իրեր՝ որոնք գնահատվում են համաձայն կազմակերպության տնօրենի կողմից հաստատված սակագների

2. վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում երաշխավորություն

Վարկ / Գրավի արժեք հարաբերակցությունը ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի 150%
Երաշխավոր Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և որը Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության հանդեպ Վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (Վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար: Նախընտրելի է, որ Երաշխավորը ունենա իրեն սեփականության (համասեփականության) իրավունքով պատկանող անշարժ գույք և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթուղթ:
Վարկի մարում անուիտետային
 Հայտի ուսումնասիրության վճար (միանվագ) մինչև 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ) մինչև 150 000 դր. – 2 000 ՀՀ դրամ

150 001 – 250 000 դր. – 4 000 ՀՀ դրամ

250 001 – 500 000 դր. – 6 000 ՀՀ դրամ

500 001 – 800 000 դր. – 8 000 ՀՀ դրամ

800 001 – 1 000 000 դր. – 10 000 ՀՀ դրամ

1 000 001 դր. և ավելի – 12 000 ՀՀ դրամ

Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0,13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝  0,13%
Վարկի ձևակերպումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի և գրավի ներկայացման օրվա ընթացքում
Լրացուցիչ պայմաններ 1. վերջին մեկ տարվա ընթացքում վարկառուի ժամկետանց օրերի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 30 օրը,

2. վերջին մեկ տարվա ընթացքում երաշխավորի ժամկետանց օրերի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 30 օրը,

[/vc_tta_accordion]

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են  մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝  ՈՐ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ  (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և

չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված օրինակում:

Մինչ վարկային պայմանագրի կնքելը վարկառուին տրամադրվում է Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ, որտեղ ներկայացվում են սույն վարկատեսակի

տրամադրման ընդհանուր պայմանները, վարկառուի իրավունքներն ու պարտավորությունները և դրանք չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` 

www.abcfinance.am