Ծառայություններ

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

Ոսկու գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկեր

Առևտրային վարկեր

Հիփոթեքային վարկեր

Էքսպրես սպառողական վարկեր

Առանց գրավի ապահովման սպառողական վարկեր

Ֆինանսական կազմակերպությունը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Վարկառուի կողմից պարտավորությունը վաղաժամկետ մարելու դեպքում կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսից նվազեցվող գումարները ենթակա են նվազեցման: Պարտավորության վաղաժամկետ կատարման դեպքում  Վարկառուի պահանջով մարումների ժամանակացույցը ենթակա է փոփոխման:

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից: