Օտարվող գույք

N Հասցե Հակիրճ նկարագրություն Վարկի տրամադրման եղանակով վաճառքի նվազագույն արժեք (ՀՀ դրամ) Կանխիկ եղանակով վաճառքի նվազագույն արժեք (ՀՀ դրամ)
Մակնիշը
ՏՄ տեսակը
Թողարկման տարեթիվը
Թափքի տեսակը
Աճուրդի ամսաթիվ
Շարժիչի հզորությունը (ձ/ու)
Փոխանցման տուփը
Վազքը (կմ)
Գույնը
Բնութագիրը
Արժեքը
Նպատակային ուղվածություն ՈՒՎԿ-ին սեփականություն իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի օբյեկտների ձեռք բերմանն ուղղված հիպոթեքային վարկ-ծառայությունը տրամադրվում էՈՒՎԿ-ի կողմից տվյալ վարկատեսակից օգտվել ցանկացող ֆիզիկական անձանց
Վարկառու/Համավարկառու տարիքը 22-65
Եկամտի հիմնավորում վերջին երեք ամիսների ընթացքում կանոնավոր եկամտի առկայություն, փաստաթղթային
Կանխավճար 5 %
-նվազագույնը 30% եթե ձեռք բերվող անշարժ գույքի օբյեկտը ՈՒՎԿ-ին սեփականություն է անցել գրավադրման արդյունքում և վարկառուն հանդիսանում է. -այն անձը, ումից բռնագանձվել է գույքը, - այն անձը, ով ունի առաջնային կապ (մայր/հայր, քույր/եղբայր, կին/ամուսին, որդի դուստր) վարկառուի կամ գրավատուի հետ, ումից բռնագանձվել է տվյալ գույքը
Գումար համարժեք է Գույքի վարկով իրացման գնին
համարժեք է Կանխիկ գումարով իրացման համար գնին
Տարեկան տոկոսադրույք և արժույթ 12% ԱՄՆ դոլար
15% ՀՀ դրամ
տարաժամկետ վճարման դեպքում տոկոսադրույք չի կիրառվում
Առավելագույն ժամկետ 144 ամիս
Վարկի Տրամադրման միջնորդավճար անվճար
Վաղաժամկետ մարման տույժեր Չի գանձվում
Ապահովվածություն Ձեռք բերված անշարժ գույքը ձեռքբերման պահից սեփականության իրավունքով պատկանում է Հաճախորդին և միաժամանակ որպես գրավ գրավադրվում է ՈՒՎԿ-ումվարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար:
Վարկի մարման ձև ամսական հավասարաչափ (անունիտետային մարումներ)
զսպանակաձև մարումներ

ՈՒՎԿ-ի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի կարգը և պայմանները

. Վաճառքն իրականացվում է վճարման միանվագ, տարաժամկետ և ՈՒՎԿ-ի կողմից վարկավորման եղանակներով:

. Վաճառքի ենթակա անշարժ գույքի օբյեկտ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է դիմել ՈՒՎԿ՝ լրացնելով դիմումը-հայտը:

. Միևնույն անշարժ գույքի օբյեկտը ձեռք բերելու համար երկու և ավելի հայտերի առկայության դեպքում գնորդի ընտրությունն իրականացվում է

աճուրդի կազմակեպման եղանակով` հավատարմագրված Բորսայի կողմից:

. ՈՒՎԿ ներկայացված դիմում-հայտերի դիտարկումն և համապատասխան որոշման ընդունումը կիրականացվի երեքշաբաթյա ժամանակահատվածում:

. Գործարքի վավերացման և գրանցման ծախսերը կատարում է Գնորդը:

ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ին սեփականություն իրավունքվ պատկանող, օտարման ենթակա անշարժ գույքի օբյեկտների ձեռք բերմանն ուղղված

վարկավորման և տարաժամկետ վճարումների պայմաններն ու սակագները