Հիփոթեքային վարկեր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ –ի հետ համագործակցության Սեփական ռեսուրսներ
Վարկի նպատակը 1. բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
2. բնակելի անշարժ գուքի կառուցապատում
3. բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
1. բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
2. բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում՝ Երևան, Աբվյան, Էջմիածին, Ծաղկաձոր,Դիլիջան քաղաքներում
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Տրամադրման ժամկետը 120 – 144 ամիս 1 – 60 ամիս
անշարժ գույքի վերանորոգում
60-84 ամիս
1 – 60 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
12-14% 15–18%
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/ կառուցապատում
13-15% 16–18%
Կանխավճար (նվազագույնը) բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
30%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10% 40%
Վարկի սահմանային գումարը բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
25 000 000 ՀՀ դրամ 20 000 000 ՀՀ դրամ/ԱՄՆդոլար
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում
1. վերանորոգում՝ մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ
2.կառուցապատում՝ մինչև 20 000 000 ՀՀ դրամ
20 000 000 ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար
Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
70%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% 60%
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում
50% 50%
Վարկի և տոկոսի վճարում ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց
Տույժեր, տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.5%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.5%
Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
Հայտի քննարկմնան վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման միանվագ վճար վարկի գումարի մինչև 3%-ի չափով
Վարկի սպասարկման ամսական վճար Չի կիրառվում 0,2-0,6%
Գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
Անհրաժեշտ պայմաններ 1.գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան
ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ գույքի արժեքի
(սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկերի
դեպքում՝ վարկի մնացորդային գումարի) նկատմամբ
տարեկան 0.18% դրույքով
2. վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան
ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից
տարեկան 0.18% դրույքով
Վարկառուի տարիքը 22-65 տարեկան
Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ
Վարկի մայր գումարի մարումներ ամենամսյա
Վարկի տոկոսների և սպասարկման վճարների
մարումներ
ամենամսյա
Մարումների ձևը 1.Մայր գումարներն ու տոկոները անուիտետային
2. Մայր գումարները հավասարաչափ, իսկ տոկոսներն նվազող մնացորդի նկատմամբ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԵՎ ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am